16 January 2017امروز: دوشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵
  • افغانستان
  • جهان
  • گزارش ویژه

دیپلماسی افغانی در فیسبوک