14 December 2017امروز: پنج شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

مسعود هم مي‌توانست معامله كند!؟


 نویسنده: ندیم پارسینا، کارشناس علوم سیاسی و روزنامه نگار

معامله رهبران بد نيست اگر غرض و مرض شخصي در آن نهفته نباشد و منافع جمعي مدنظر گرفته شود.

چرا مردم از مسعود به نيكي ياد مي كنند؟ چرا وقتي كه مارشال فهيم ترور شد تاجيك ها فهميدند كه وزنهء شان در دولت سبك شد و همين طور همه كساني كه بخاطر ايديولوژي خود مبارزه كردند ترور شدند.

همه اينها معامله كردند اما معاملهء كردند كه نفع همه در آن نهفته بود. عبدالله، عطا، بسم الله خان و ديگران زير سايه همين ها قد كشيدند اما قامت شان خم شد ولي اي كاش مي شكست اين قامت ها تا خم شدن. براي يك جهادي فروختن همسنگران خودش در برابر٥٠ هزار دالر براي برگزاري همايش در كابل واقعن شرمساري است. همين هاي كه امروز جلسهء جمعيت را داير مي كنند نمي دانم چرا از شرم آب نمي شوند. دست اكثريت شان در پروندهء ترور شهيد احمدشاه مسعود رنگين است و پاي شان در ترور استاد رباني در گِل مانده و همين طور قضيه ترور مارشال را كتمان كردند. زبوني بيشتر از اين نمي شود كه ايراني به عطا خط و نشان بكشند و بعد در دو بار جنگ در مزار شكست افتضاح آميز بخورد و بعد تبعيدش كنند به دوبي و خود شان وارد شوند و براي بچه يك رهبر و قهرمان شرم نيست كه ٢٠٠ هزار دالر از ايران بگيرد كه پهلوي حزب جمعيت ساز و كار تازهء را بنياد بگذارد. كسي نيست كه بگويد مردم با پول جنگ نمي كنند عوام و خواص بخاطر ايديولوژي خود مبارزه مي كنند. حكايت مسعود و كلاهش ياد همه است آيا نمي توانست امكانات كه توسط دپيلومات امريكايي در بگرام پيشنهاد شده بود را قبول كند و برود پي آسوده گي؟ مي توانست! اما نكرد چون به آينده مردم خود اميدوار بود اما نارفيق ها مسعود را هم فروختند حال ما انتظار داريم كه ما را نفروشند! بچه هاي فيسبكي بخاطر يك مقدار پول گاهي به دامن عطا مي افتند و گاهي به پاچه عبدالله را مي گيرند اما نمي دانند كه اينها نه رهبر استند و رهبريت را مي دانند فقط به آيندهء تجاري خود مي بينند. نگاه استراتيژيك به آينده مردم خود ندارند. چرا تاجيك نمي تواند مدني فكر كند؟ چرا نمي توانند اين پهلوان پنبه ها را دور بزنند و براي خود شان كسي شوند؟ چرا از هزاره ها ياد نمي گيريد كه يكي بهزاد شو. و ديگري ناجي و يكي رحماني كه سنت رهبريت جنگسالارانه را بشكنند و اين همه معامله گرها را رسوا كنند ولي نه اينها در پي تخريب همه چهره ها استند همين نجيب بارور شاعر خوب است و سياست هم مي فهمد و با رفتن پيش عطا هزار برچسپ خورد در حالي كه اينطور نيست! حال چرا باور و امثال اين شاعر نمي خواهند يا نمي توانند همين ها را دور بزنند. لباس قشنگ پوشيدن و نكتايي ٧٠٠ دالري براي يك مجاهد خفت و رسوايي است! قبول كردن غلامي براي يك امپراتور ننگ و همين طور تا هر جا كه پيش برويد آب گل آلود ميشود. رييس اجرايبه حكومت اگر زياد به فكر ملت است همين گدا هاي چهاراطراف كاخ سپيدار و كارته پروان را جمع كند كار بزرگ كرده. عطا اگر. بتواند رك و راست حرف بزند شىشير زده! اما اينها گناهان خود را هم كتمان مي كنند و گناهان ديگران را هم و ملت را چوب سوخت مي سازد. بهترين سياست را قانوني مي كند پول خود را ميگيرد و وعده نمي دهد. بهترين سياست را بسم الله خان مي كند و بهترين سياست را امرالله صالح مي كند كه حداقل مردم را كه فريب نمي دهند.

حال نمي دانم من بيش از حد عقده يي استم و يا همين رهبران تاجيك ها خيلي فرومايه فكر مي كنند. به حيث يك فعال رسانه يي و سياسي رهبر و رهبرازده ها را نمي گذارم بر گرده ما سوار شوند و هيج كدام اينهاي كه امروز بين تاجيك هاي نفاق انداخته است رهبر قبول ندارم. اينها يك مشت معامله گر و فريب كار استند. من نمي نويسيم كه تاجيك نيستم و ديگر تاجيك ها را اهميت نمي دهم اما اين فرومايه ها را نه رهبر دانستيم و نه رهبر ميدانم.

آ نچه در بالا خواندید!!! نظر نویسنده‌ی متن است دیپلماسی افغانی  صرف ناشر این متن است و هیچ مسئولیتی را بر نمی‌تابد!!!

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک