15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

آیا ما به راستی سزاوار طالب و‌ داعش نیستیم؟


نفرت ما را به کجا خواهد برد؟

نویسنده: محمد محق
نفرت در جامعه‌ی ما به شکل عجیب و وحشتناکی موج می زند، نفرت با رنگ قومی، با رنگ زبانی، با رنگ سیاسی، با رنگ دینی، با رنگ طبقاتی، با رنگ حزبی، با رنگ ایدئولوژیکی و با رنگ های ناپیدای دیگر.
سخنی که آکنده از نفرت باشد به زودی استقبال می شود. کسی که مهارت بیش‌تری در نفرت پراکنی دارد توجه بیش‌تری را به خود جلب می کند. رفتار نفرت آمیز و نفرت انگیز می تواند شهرت و موقعیت به بار آورد، اما کسی که سخن از گذشت، از درک متقابل و از تعادل در رفتار بگوید به بیهودگی و تهی بودگی متهم می شود.
گستردگی این پدیده تا جایی است که برای یافتن افراد پاک، افراد هنوز مبتلا نشده به نفرت، باید از میان بقیه به سختی پیدای شان کرد. اما برای مواجه شدن با افراد و اشخاص لبریز از نفرت کافی است به دور و بر تان نگاهی بیندازید، حتی در میان دوستان تان، همان هایی که فرهیخته و دانا می شمارید، رقم کافی به چشم شما خواهد خورد.
با این حال همه شکایت داریم که چرا این جامعه گرفتار طالب و‌داعش است. مگر طالب و داعش چیزی جز تجسم نفرت انباشته و توجیه شده بنام دین است؟ وقتی هیچ قوم به هیچ قوم احترام نگذارد، وقتی پیروان یک مذهب به مذهب دیگر حقی قایل نشود، وقتی اعضای یک حزب با اعضای حزب دیگر مدارا نکند، در آن صورت حتی اگر خدا در کنار ما پاکستان و ایرانی هم نمی آفرید، و در جهان امریکا و اروپایی هم وجود نمی داشت، که تقصیرها را همیشه به دوش آنان می اندازیم، همین میزان از نفرت کافی بود که ما را به روز سیاه بنشاند. آیا ما به راستی سزاوار طالب و‌ داعش نیستیم؟

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک