15 November 2018امروز: پنج شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷

دیپلماسی (بیرق سفید) کندز را در محاصره گرفته است


استار تریبون/ فرهاد

تشویش باشنده های کندز در مورد احتمال تصرف دوبارۀ شهر کندز توسط طالبان، در یک مطلب روزنامه استار تربیون به بررسی گرفته شده است.

فرهاد محصل رشته ادبیات فارسی دری دانشگاه کندز است.

روزنامه به نقل از فرهاد می نویسد، با دیدن شکست نیروهای افغان در برابر طالبان در ماه سپتمبر در کندز، بسیار ترسیده بود.

به باور فرهاد، با آنکه شمار طالبان نسبت به نیروهای افغان بسیار کم و روحیۀ شان هم ضعیف بود، اما طالبان توانستند کنترول شهر کندز را در دست بگیرند.

به نوشته روزنامه، پس از تصرف دوبارۀ شهر کندز توسط نظامیان افغان به حمایت نیروهای بین المللی، برای یک مدت احساس آرامی به فرهاد دست داد.

اما روزنامه می نویسد که این احساس زیاد دوام نکرد و نه تنها فرهاد بلکه دیگر باشنده های کندز حالا در مورد احتمال برگشت طالبان به شهر کندز نگران اند.

به نوشته روزنامه، فرهاد که در یک هفته چند بار به محل بود و باش اصلی خود در بیرون از شهر کندز سفر می کند، می گوید که در مسیر راه بیرق های سفید رنگ را می بیند و به این باور است که حاکمیت دولتی هم تنها به ساختمان های محدود می شود که نیروهای افغان در آنها مستقر اند.

فرهاد افزوده است، زمانی که از شهر کندز دور می شود، تصویر کاملاً متفاوت را می بیند و آنهم گسترش نفوذ و حضور طالبان نسبت به دولت در منطقه.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک