22 September 2018امروز: شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷

بهاره، کتاب پدرش‌را سرچپه خوانده است


چندنكته در باره جنجال هاي كه تويت بهار جلالي خلق كرده است

نوییسنده: الهام غرجی

١. من در تويترم به ان واكنش نشان داده ام. اول چيزي نوشتم و بعد از چند دقيقه حذف كردم چون مطمئن نبودم حساب تويتري بنام خانم بهار از طرف خود او اداره شود. بعد از جست و جو، دريافتم كه حساب تويتري متعلق به اوست. انوقت، در جست و جوي كتاب پروفيسور جلالي شدم و كتاب را انلاين خريدم و شروع كردم به خواندن اش. حقيقتا كتاب خوبي است وبا در نظرداشت موضوع پژوهش، كتاب بي مانندي مي تواند به حساب ايد.

٢. در بخش از كتاب اش، آقاي جلالي به تلاش انگليس ها براي ايجاد نفاق مذهبي در ميان مردم افغانستان اشاره مي كند كه در برخي موارد نتيجه بخش مي شود. انگليس ها اين كار را به كمك برخي از نظاميان افغان وابسته به خود انجام مي دهند وموفق مي شوند در ميان شيعيان چنداول وابسته هاي استخباراتي پيدا كنند. در غزني، اين ترفند به دلايل خصومت هاي قبيلوي ميان برخي اقوام هزاره با غلزايي ها با موفقيت بيشتري همراه مي شود. جلالي با اشاره به برخي منابع انگليسي ( كه اعتبار شان مي تواند قابل بحث باشد) مي نويسد كه برخي از هزاره ها به انگليس ها كمك مي كنند و با استفاده از حضور انگليس ها به انتقام گيري، كشتن و تاراج پشتون هاي غلزاي مي پردازند. مساله همكاري با انگليس ها تنها به برخي هزاره ها محدود نمي شد. جلالي به تعداد زيادي از افراد/افسران افغان كه به لحاظ تعلق قومي پشتون، تاجيك و يا قزلباش بودند و با انگليس ها همكاري مي كردند، اشاره مي كند.

٣. خصومت هاي قبايلي در تاريخ افغانستان يك واقعيت تاريخي است. نمي توان انرا انكار كرد. بديهي است كه انگليس ها براي سلطه بر كشور ازان استفاده مي كردند. و نيز بديهي است كه در چنان شرايطي قبايل متخاصم از حضور قدرت خارجي براي انتقام گيري استفاده كرده اند. اين همكاري ها با دشمن خارجي براي سركوب رقيبان داخلي ميان خانواده هاي حاكم ( كه در زمان انگليس ها عمدتا پشتون ها بودند) گسترده تر بوده است. شواهد تاريخي اين همكاري ها و تباني ها نياز به شرح ندارد. انچه مهم است بدانيم اين است كه اين تباني ها و همكاري ها بادشمن بيروني در يك برهه ي تاريخي كشور، نه ربطي به اقوام افغانستان دارد و نه ربطي به امروز افغانستان.

٤. هدف علي احمد جلالي باز كردن پيچيدگي هاي تاريخي جنگ افغان انگليس است. او اين كار را با جزييات بي نظيري انجام مي دهد. انچه دختر وي (بهار جلالي) ازان بحث برداشته است، يك نتيجه گيري مطلقا غلط است. تويت هاي زشت وي در خصوص هزاره هاالزاما ربطي به كتاب آقاي جلالي ندارد. برداشت بهار از بحث كتاب پدرش نشان دهنده ي عدم شايستگي علمي وي و نبود استعداد لازم در وي براي خوانش و درك درست يك اثر پژوهشي است . سخنان بي مايه ي وي نبايد باعث خلق نفرت درميان ما شود. پاسخ به وي نيز بايد با حفظ احترام به كرامت انساني وي و خانواده ي وي همراه باشد. ( ديدم كساني به وي و خانواده اش فحش داده اند) پاسخ نفرت را با نفرت ندهيم تا نشان داده باشيم كه سخنان وي جاي در افغانستان امروز ندارد.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک