15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

معماری سنتی/بومی افغانستان


 نگارنده: محمدرضا_عبدی
افغانستان کشوری است که بیشتر از نیمِ سکونت گاه آن براساس دیدگاه معماری بشکل بومی/سنتی زندگی میکنند.
نیازهای معماری روستایی هر کشور، بطور کُل بر اساس دومعقوله ی نیاز مادی و معنوی پایه گذاری شده است. معماری سنتی/بومی هر کشوری، خصوصن افغانستان متاثر از شرایط جغرافیایی/اقلیمی، فرهنگ ها، عقاید/ارزشها و سنت ها تاثیر پذیر بوده است. هرکدام از عوامل مادی و معنوی تاثیر گذار در روند شکل گیری بافت روستاها و ایجاد روستاها در افغانستان میباشد.
مطالعه ی معماری سنتی/بومی افغانستان نشانگر هویتِ فرهنگی ، شیوه ی زندگی ، مفاهیم ها و بسیاری از مسائلی است که کمتر مورد تحقیق/پژوهش در سطح داخلی و خارجی تا اکنون در افغانستان گردیده است. امید است که در کشوری مانند افغانستان با داشتن تکثر #فرهنگی- قومی بطرف یک هویتِ کلان/ملی با حفظ و شناخت خُرده فرهنگ ها تحقیق و مطالعات همه جانبه از سوی علاقه مندان حوزه ی معماری، فرهنگ و هنر افغانستان صورت گیرد.
با مطالعه و تحقیق میتوان رازها و رمزهای ناشناخته از معماری، فرهنگ و هنر برای جوانانِ برآمده از پَساجنگ و جهانی که شناخت کمتر از هویتِ اصیل خُرده فرهنگ های افغانستان دارند شناخت و اگاهی حاصل نمود و بطرف بازسازی #هویتِ_فرهنگی و هنری افغانستانی حرکت کرد.
معماری از جمله مجاری تبلور یافتن روحِ فرهنگ یک جامعه است .
از میان اَرکان هفت گانه‌ی آن تکیه‌ی ما بر معماری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت ها و سازوکارهایی است که رابطه‌ی عمیق و تنگاتنگی با فرهنگ و هنر هر جامعه دارد . جامعه ما در روزگار گذشته ، معماری و آثاری فاخر و گران مایه ایی در افغانستان خلق کرده است که امروزه مایه‌ی فخر/ مباهات و هم چنین نگینی بر فرهنگ و تمدن افغانستان هستند ؛ اما متاسفانه با وجود آن پیشینه‌ی گران ، امروزه شاهد ساختن و برافراشتن بناها / ساختمان ها و نوعی از معماری هستیم که نه تنها تناسب چندانی با فرهنگ و هویتِ افغانستانی ندارند، بلکه مسائل و معضلات اجتماعی و روانی را گریبانگیر مردمِ شهر و روستاهایِ مان کرده است .
بحران هایی را در زمینه‌ی اجتماعی مانند بی هویتی ، بی فرهنگی و بستر خشونت پَروری را در جامعه‌ی افغانستان در پی داشته اند . بدین سبب امروز لازم است تا تدبیری اساسی اندیشیده شود و با بازپَروری هویت / الگوهای کهن و مطابق هویت ما و باپذیرفته شدن فرهنگ مُدرن تحول جدید در عرصه ی معماری صورت گیرد. معماری بومیِ/سنتیِ اصیل، متناسب با فرهنگ و هویتِ هر اقلیم رونق دوباره گیرد تا راه رشد و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی در کشور ما هموار شود. بررسی و تأثیر فرهنگ کهنه‌ی این کشور بطور کُلی در معماری بومی/سنتی روستایی آن چنان وسیع و دامنه دار است که در این متن نمی گنجد؛ اما در حد وُسع تلاش شده است تا نظری کُلی به این موضوع افکنده شود . ابتدا به شناخت معماری بومی و ویژگی های آن پرداخته ایم سپس در مقالات بعدی نقش و تاثیر فرهنگ، هنر و اعتقادات را در معماری روستایی افغانستان را تحلیل و بررسی میکنیم.
ادامه دارد . . .

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک